top of page

Claudine Cox Group

Public·26 members
Gabriel Rivera
Gabriel Rivera

Matematik Ders Kitabı Seçimi: Hangi Yayınları Tercih Etmeli?


Bu araştırma ilköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin matematik ders kitaplarını kullanma düzeyi, sıklığı, kitap kullanımlarını etkileyen faktörler ve ders kitabından beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmaya yönelik olarak, 2005-2006 öğretim yılında Erzurum il merkezinde görev yapan 93 matematik öğretmenine anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde yüzde ve frekans kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin ders kitabı kullanma oranı ve sürelerinin düşük olduğu, önceki yıllara göre ders kitabı kullanma sürelerinde azalma olduğu, ders kitaplarında yer alan alıştırma ve problemlerin yetersizliği ve Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı OKS sınav sistemine uymamasının ders kitabını kullanımlarını olumsuz yönde etkilediği ve ders kitaplarını genellikle ödev verme amaçlı kullandıkları belirlenmiştir.
matematik ders kitabıAbout

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page